head
 
 
 
 
 
 
БЪРЗ ДОСТЪП
line2
ПРАВНА ПОМОЩ В ЧУЖБИНА
Кантората предлага правна помощ на територията на Европейския съюз, Швейцария и страните от ОНД.
СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
Кантората предоставя правно обслужване, включващо:
 • Писмени и устни консултации, представителство пред трети лица, провеждане на преговори, преддоговорни отношения, подготовка на документи, изготвяне на споразумения, декларации, покани, писма и пр.
 • Подготовка и изготвяне на договори, анекси към тях, предварителни договори, нотариални актове, представителство пред нотариус.
 • Подготовка, представителство и защита по съдебни дела в България и страните членки на Европейския съюз.
 • Представителство пред надлежни организации, администрации и институции.
 • Управление на имоти и имущество.
 • Консултаци и съдействие и в областта на правото на Европейския съюз и отделните европейски държави
Адвокатска дружество Желеви предоставя абонаментно правно обслужване, процесуална защита, съдействие и представителство, правни консултации и съвети, участие в преговори и сделки, изготвяне на договори, становища и анализи.

Екипът ни осигурява процесуално и извънпроцесуално представителство пред всички съдебни и арбитражни органи, пред държавната и общинската администрация, както и пред посолства на чужди държави в Република България.

Предоставяме консултации и съдействие и в областта на правото на Европейския съюз и отделните европейски държави, страните от ОНД и на други страни в света.

Търговско право
 • Учредяване, регистрация и осъществяване на промени в дружества с корпоративен характер
 • Прехвърляне на акции и дружествени дялове
 • Корпоративно управление
 • Договори за управление
 • Прехвърляне нa предприятия
 • Преобразувания - вливане, сливане, отделяне, разделяне
 • Несъстоятелност и ликвидация
 • Процесуално представителство по търговски спорове
 • Абонаментно обслужване на търговски дружества
Договори
 • Подготовка и правно оформяне на търговски сделки
 • Търговски договори
 • Международни търговски договори
 • Агентски договори
 • Представителство и участие в преговори
 • Оформяне и уреждане на облигационни отношения
 • Оформяне и уреждане на граждански сделки и договори
Обезпечения
 • Консултации и организиране на защита на правата на кредитори
 • Оценка на финансовия риск
 • Залози и ипотеки
 • Други обезпечения
Данъчно право и административно право
 • Данъчни консултации
 • Представителство пред данъчната администрация
 • Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
 • Обжалване на административни актове
 • Митнически и валутни консултации
 • Нормативни изисквания и правила на търговията и защита на потребителите
 • Консултиране относно регулаторните изисквания в България, разрешения, лицензии, концесии
Застрахователно право
 • Застрахователни консултации
 • Представителство пред застрахователните компании
 • Съдебна защита по застрахователни искове
Конкурентно право
 • Консултации и защита при нелоялна конкуренция
 • Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията
Гражданско право
 • Правни консултации по гражданско правни спорове и взаимоотношения.
 • Водене на преговори за уреждане на гражданско правни взаимоотношения
 • Процесуално представителство по гражданско правни спорове
 • Консултации, образуване и водене на съдебно изпълнителни производства
 • Абонаментно обслужване във връзка със защита на правните интереси на гражданите
Семейно право
 • Консултации по семейно-правни въпроси
 • Разводи - подготовка на документация и процесуално представителство пред съдебните органи
 • Установяване и оспорване на произход
 • Консултации, и правно съдействие и защита при осиновяване
 • Актове за гражданско състояние
 • Делба на имущество - съдебна и по доброволен извънсъдебен способ
Наследствено право
 • Изготвяне на завещания
 • Делба на наследство- доброволна и съдебна
Вещно право и Инвестиции
 • Сделки с недвижими имоти
 • Консултиране на инвестиции в недвижимости
 • Управление на риска и данъчно консултиране
 • Строителство - изисквания и процедури
 • Нотариални процедури
Трудово и Осигурително право
 • Трудови договори, сключване, изменение и прекратяване
 • Консултиране при наемане на български и чуждестранен персонал
 • Социално и здравно осигуряване
 • Трудовоправни спорове
Процесуално право
 • Предварителна оценка на правни спорове и подготовка на съдебни процеси
 • Медиация
 • Процесуално представителство пред държавни съдилища и особени юрисдикции
 • Арбитражни споразумения и процедури
Наказателно право
 • Пътнотранспортни произшествия
 • Престъпления против собствеността
 • Престъпления против данъчната система
 • Престъпления против финансовата система
 • Митнически престъпления
ЗАЩИТА И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪДИЛИЩА В ДРУГИ СТРАНИ

Чрез своите адвокати и чрез партньорите си в чужбина кантората осигурява защита на правата на своите клиенти във всички европейски страни, включително страни, които не членуват в Европейския съюз, страните от ОНД и други страни.

Защита и представителство пред международни съдебни институции
 • Представителство пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург за всякакви нарушения на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.
 • Представителство пред Съда на Европейските общности в Люксембург при нарушения на правото на Европейския съюз

ПРАВНА ПОМОЩ ИЗВЪН СЪДА
Правна помощ за физически и юридически лица
 • Изготвяне на договори и допълнителни споразумения
 • Становища по проекти за договори
 • Участие в преговори и сключване на договори
 • Принудително изпълнение
 • Събиране на вземанията от съдебен изпълнител
 • предварителни договори за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и становища по тях
 • Изготвяне на нотариални актове и всестранна подготовка на сделки с нотариална форма
 • Ипотеки и възбрани: изготвяне, вписване и заличаване
 • Право на ползване, право на строеж и други вещни тежести
 • Придобиване право на собственост по давност
 • Представителство пред администрацията
Услуги за фирми
 • Пререгистрация на фирми
 • Регистрация на фирми
 • Промени в съществуващи еднолични търговци и търговски дружества и вписването им в търговския регистър
 • Придобиване на търговски предприятия
 • Закриване (ликвидация) на търговци и търговски дружества
 • Други услуги за търговци
 • - подготовка и становища по търговски договори
  - участие в преговори
  - абонаментно правно обслужване с възможност за счетоводно обслужване
  - изготвяне и вписване на обезпечения по търговски договори, ипотеки и особени залози
  - създаване на български търговски дружества с чуждестранен капитал
  - правни становища и анализи по поставени от клиента въпроси
  - изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения към тях© 2010 jeleva.com